#

Το «Τάγμα των Τεκτόνων Ιπποτών Εκλεκτών Ιερέων του Σύμπαντος» («Ordre des Chevaliers Maçons Elus Cohen deI’ Univers» ιδρύθηκε από τον Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Case Martines de Pasqually το 1750.
Οι Τέκτονες Ιππότες Εκλεκτοί Ιερείς του Σύμπαντος ή εν συντομία «Elus Cohen» του Martines de Pasqually ενεργούσαν με ένα σύστημα Θεουργίας και χειρισμών μέσω των οποίων ο Μυημένος αποκαθιστά τις προ της Πτώσης αξίες του.
Το σύστημα αυτό Θεουργίας λειτουργούσε με ένα σύστημα 11 βαθμών:

• 1η ΤΑΞΗ:
   Μαθητής,
   Εταίρος,
   Διδάσκαλος,
   Μέγας Εκλεκτός ή Ιδιαίτερος Διδάσκαλος

• 2η ΤΑΞΗ (βαθμοί του Πρόναου ή Προπυλαίων):
   Μαθητευόμενος Cohen,
   Εταίρος Cohen,
   Διδάσκαλος Cohen

• 3η ΤΑΞΗ (βαθμοί του Ναού):
   Μέγας Διδάσκαλος Εκλεκτός Cohen ή Μέγας Αρχιτέκτων,
   Ιππότης της Ανατολής ή Μέγας Εκλεκτός του Ζωροβάβελ ή δόκιμος Reau+Croix (R+)
   Ταξιάρχης της Ανατολής ή Μαθητευόμενος Reau+Croix (R+)
   Μέγας Εκλεκτός ή Ιδιαίτερος Διδάσκαλος

• ΜΥΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ: Reau+Croix (R+). Καμμία σχέση με τους Rose+Croix